Tilling Träning & Livskraft | Allmänna villkor
15531
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15531,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i hardCOREmamas, Tilling Träning och Livskraft (HCM TT&L) mellan den person (Medlemmen) som är namngiven i avtalet (Medlemsavtalet), till vilket villkoren utgör en integrerad del, och HCM TT&L. Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för en viss tjänst eller ett visst erbjudande.

MEDLEMSKAP I HCM TT&L

2.1 Medlemskap i HCM TT&L kan sökas av person som:

är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman, god man eller förvaltare;
ej häftar i skuld till HCM TT&L för tidigare medlemskap, eller
har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av HCM TT&Ls personal tillåter träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

2.2 Medlemskapet är personligt, gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet samt i den omfattning och för den period som Medlemmen har bundit sig för (bindningstiden) och som likaledes anges i Medlemsavtalet.

2.3 HCM TT&L erbjuder medlemskap för viss bindningstid efter vilken Medlemsavtalet övergår till ett löpande medlemskap vilket förlängs med en månad i taget. Vidare kan HCM TT&L erbjuda träning vid enstaka tillfälle genom kontantbetalning. Omfattningen av HCM TT&Ls olika former av medlemskap och avgifterna för dessa, framgår av HCM TT&Ls vid var tid gällande beskrivning av utbud av sina tjänster och därtill hörande aktuell prislista.

2.4 Träningen leds av utbildad och kunnig personal. I första hand av Sara Tilling, men vikarier kan förekomma. Tre (3) veckor per år har HCM TT&L helt stängt pga semester. Medlemskapet förlängs med samma antal dagar efter avslutad semester.

MEDLEMMENS ANSVAR

3.1 Medlemmen förbinder sig,

att ta del av och följa HCM TT&L vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler;
att följa anvisningar som ges av HCM TT&Ls personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning och,
att själv säkerställa att eget hälsotillstånd är sådant att deltagande i aktiviteterna som HCM TT&L erbjuder inte medför förhöjd risk för kroppsskada.

3.2 För det fall Medlemmen har bokat ett träningstillfälle förbinder Medlemmen sig att avboka sagda träningstillfälle minst en timme innan träningens början vid förhinder. Utebliven avbokning av träningstillfälle leder till att Medlemmen får en (1) prick. Efter tre (3) prickar förlorar Medlemmen sin möjlighet att boka träningstillfällen. Medlemmen får då betala en straffavgift på 150 kronor för att återfå möjligheten att boka träningstillfällen.

HCM TT&Ls ANSVAR

4.1 HCM TT&L skall avråda Medlemmen från träning eller träningsmoment som HCM TT&Ls personal bedömer kan innebära ohälsa eller skada för Medlemmen.

4.2 HCM TT&L ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför HCM TT&Ls kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på HCM TT&Ls träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

4.3 HCM TT&L ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som Medlemmen medför i HCM TT&Ls träningscenter.

4.4 HCM TT&L ansvarar inte för personskador som förorsakats Medlemmen pga olycksfall eller till följd av annan besökares agerande.

AVGIFTER OCH BETALNING

5.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i Medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i Medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt HCM TT&L vid var tid gällande prislista.

5.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontaktmedlemskap i förskott för hela bindningstiden.

5.3 HCM TT&L har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för Medlemmar med bindningstid gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid.

5.4 Fakturor skickas den 25:e varje månad. Uppsägning av Medlemsavtalet måste ske 1 månad innan det löper ut för att undvika betalning. För Medlem som tecknat ett 10-kort, dvs. köpt 10 träningstillfällen, kan ej ångra detta köp när fakturan för köpet har skickats av HCM TT&L.

UPPHÖRANDE AV MEDLEMSAVTAL

6.1 Medlemsavtalet för medlemskap med viss bindningstid övergår till ett löpande medlemskap vid bindningstidens slut. Sådant Medlemskap fortsätter därefter att förlängas med en (1) månad i taget tills Medlemmen väljer att säga upp Medlemsavtalet.

6.2 Uppsägning ska ske skriftligen till HCM TT&L.

6.3 Medlem, som på grund av omständighet eller ändrat förhållande som Medlemmen inte kan kontrollera eller annars råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan genom meddelande till HCM TT&L avsluta bundet medlemsskap oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då HCM TT&L erhåller sådant meddelande. HCM TT&L debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en (1) månadsavgift.

6.4 Förlängning (frysning) av Medlemskap är möjligt vid skada eller sjukdom som förhindrar träning och som kan styrkas med intyg. Förlängning (frysning) kan ges med minst trettio (30) dagar och upp till ett (1) år.

6.5 HCM TT&L har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen väsentligen bryter mot Medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av HCM TT&L vidtar tillräcklig rättelse;

missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast trettio (30) dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller
bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av HCM TT&Ls personal så att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

6.6 HCM TT&L förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl, med omedelbar verkan avbryta detta avtal. Sker detta återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter.

ÅTERBETALNING AV ERLAGDA AVGIFTER VID FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV MEDLEMSAVTAL

7.1 HCM TT&L åtar sig att, vid förtida upphörande av Medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av Medlemmen, återbetala dennes i förskott nerlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som Medlemmen bundit sig för i Medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) om Medlemsavtalet upphör på grund av någon av följande omständigheter:

HCM TT&L och Medlemmen har i samråd bedömt att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av Medlemmens hälsa;
Ändrat förhållande enligt punkt 6.3, eller
Av annan omständighet än brott mot Medlemsavtalet från Medlemmens sida

ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

8.1 HCM TT&L har rätt att ändra dessa allmänna villkor.

PERSONUPPGIFTER

9.1 HCM TT&L behandlar personuppgifter om Medlemmen, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, betalningsinformation, foto, träningsinformation (såsom träningstillfällen, uppgifter om tecknade avtal och tjänster samt Medlemmens nyttjande av dessa), för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för informations- och marknadsföringsändamål. Medlemmens träningsinformation lagras två (2) år för statistikändamål för att förbättra service och tjänsteutbud. Personuppgifterna sparas av HCM TT&L under två (2) år efter det att Medlemsavtalet upphört. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

9.2 Genom att underteckna Medlemsavtalet samtycker Medlemmen till att HCM TT&L, och andra bolag som ingår i samma koncern som HCM TT&L, inhämtar och behandlar personuppgifter om Medlemmen. Medlemmen har rätt att till HCM TT&L anmäla att dennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Sådan anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om namn och personnummer.

9.3 Medlemmen kan när som helst till HCM TT&L anmäla begränsning eller helt återkalla sitt samtycke (dock ej retroaktivt) till behandlingen av personuppgifter. HCM TT&L förbinder sig att utan dröjsmål bekräfta anmäld begränsning eller återkallelse. Medlemmen är medveten om att Medlemsavtalet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket begränsas och/eller återkallas och att HCM TT&L i sådant fall kan behöva säga upp Medlemsavtalet.

9.4 Genom att underteckna Medlemsavtalet samtycker Medlemmen till att HCM TT&L tar bilder och gör videoinspelningar vid träningstillfällen och andra aktiviteter som bedrivs av HCM TT&L. Bilderna och inspelningarna används som marknadsföring och publicering av olika slag. Önskar Medlemmen ej medverka på dessa bilder eller videoinspelningar måste Medlemmen explicit meddela HCM TT&Ls personal om detta vid varje enskilt träningstillfälle.

TVIST

10.1 Uppstår tvist mellan Medlemmen och HCM TT&L skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämnden prövning. HCM TT&L förbinder sig att följa nämnden rekommendation. Medlemmen och HCM TT&L äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.